Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak La Grace, s.r.o. (dále jen "Společnost") vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich plaveb a poskytováním souvisejících služeb a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji plaveb nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním odkaze: https://www.lagrace.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/ a dále i v odkaze ve Všeobecných obchodních podmínkách pro účast na plavbách školní lodi La Grace: https://www.lagrace.cz/vseobecne-podminky/

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je La Grace s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 312576 vedenou u Městského soudu v Praze, IČO: 28118987, DIČ CZ28118987.
Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte e-mailem na adresu info@lagrace.cz.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI PLAVEB

Abychom mohli realizovat vaše plavby na lodi La Grace, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu.
Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Prodej plaveb - pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu.
Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah s vámi trvá po dobu realizace vaší plavby a po dobu existence vaší rezervační karty, kterou si založíte při vaší první rezervaci plavby na našich internetových stránkách www.lagrace.cz. V případě, že nám telefonicky, písemně nebo e-mailem sdělíte, že tyto vaše osobní údaje nechcete již dále poskytovat, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný důvod pro jejich uchování a nebudeme vás nadále považovat za svého zákazníka.Zákaznická podpora - pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků. Telefonické hovory s vámi však nenahráváme.Zasílání upomínek - pokud není splatná faktura za vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.Určení, výkon a obhajoba právních nároků - po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Účetní a daňové doklady - Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:
• identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, národnost, číslo cestovního dokladu)
• kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, váš kontakt na sociálních sítích);
• údaje o poskytnutém plnění (údaje o rezervaci plavby a platební historie zákazníka);

• údaje a informace o dárkových poukazech, pokud jste u nás tuto službu využili);

Rozsah zpracovávaných údajů. Pro účely zařazení do databáze zpracováváme následující vaše osobní údaje:

• identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, národnost, číslo cestovního dokladu)
• kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště);
• údaje o vašich odplutých plavbách;

Účel a doba zpracování. Vaše údaje zařazené do databáze budeme zpracovávat po dobu existence vaší registrace, pokud dříve neodvoláte svůj souhlas.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našich aktivitách a o budoucích plavbách na lodi La Grace. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích preferencí relevantní. Novinky a obdobná sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během vaší registrace k plavbě na školní lodi La Grace. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat. V případě, že jste osoba mladší 15 let, tak nebudeme vaše údaje zpracovávat pro účely zasílání marketingových sdělení, ledaže doložíte souhlas nebo schválení souhlasu vaším zákonným zástupcem na adresu: info@lagrace.cz.
Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich službách.Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:
• identifikační údaje (jméno, příjmení);
• kontaktní údaje (e-mailová adresa);Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud je takové zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, tak budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu existence vaší registrace nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky proti takovému zpracování; v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

Pokud nejste zaregistrování v našem rezervačním systému a pouze nás oslovíte s poptávkou, zpracováváme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit a dále za účelem poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí nebo sdělit po telefonu.

Proti takovému zpracování realizovanému na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku prostřednictvím naší e-mailové adresy: info@lagrace.cz.

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní odbavení, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:
- s námořní policií a jiných administrativních subjektů států, ve kterých se školní loď právě pohybuje, tyto jsou oprávněny vyřizovat odbavení při plavbách

- k některým vašim osobním údajům může mít přístup i dodavatel našeho IT systému rezervačního charakteru. Jedná se o:
DUNGEO.NET s.r.o., Prokopova 386/33, Plzeň

• k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí;
• pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

5. ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.
Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. V případě, že chcete opravit osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad.
Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli.
Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 2 těchto Zásad. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme.
Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před jeho odvoláním.
Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad.

Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.
Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad.
Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad.
Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 3. ledna 2023.