Zásady ochrany osobních údajů: 

Správce údajů Správcem osobních údajů je La Grace s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28118987, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 312576 vedenou u Městského soudu v Praze

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

V rámci procesu nákupu dárku v našem dárkovém obchodě shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefon

V rámci rezervačního systému (závazná rezervace plavby) shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefon
 • číslo cestovního pasu
 • datum narození a místo narození

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V  našem případě pracujeme s  těmito třemi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když nakoupíte dárek nebo se rezervujete na plavbu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k  tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. V  našem případě se například jedná o účetnictví nebo o informace vyžadující pobřežní stráží.
 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k  naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných reklamací.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. V rámci rezervačního procesu na dobu nezbytně nutnou, maximálně 10let.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před  jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
  Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
  Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.
 • Procesuální zabezpečení
  Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
 • Personální zabezpečení
  Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v  přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v  oblasti zabezpečení dat a  vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

Zpracovatelé, kteří pro La Grace s.r.o., zajišťují technické a  technologické služby:

 • Webnode

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování