Všeobecné podmínky pro účast na plavbách školní lodi La Grace

Tyto všeobecné podmínky jsou psány proto, aby se předešlo pozdějším možným neshodám v řešení případných problémů. Jsme však lidé, a tak předpokládáme, a osobně se o to také budeme snažit, že se vždy na základě zdravého rozumu dohodneme!

1. Úvodní ustanovení:

Vaše účast na plavbě touto soukromou lodí má charakter čistě privátní. Možností plout s námi přispíváme k rozvoji takzvané individuální turistiky. Nejsme cestovní kancelář. Předmětem dohody mezi účastníkem plavby a majitelem lodi je ubytování v kajutách nebo kójích a výcvik na lodi La Grace. Systém prodeje je organizován v ČR prostřednictvím rezervačního systému na internetu a na základě prověřených cestovních agentur (prodejců) v zahraničí, které ubytování a výcvik na lodi zprostředkují. Za ubytování a výcvik na lodi odpovídá a ručí majitel lodi – firma La Grace s.r.o. (dále jen provozovatel).

2. Účastníci:

a) Účastníkem se stává každý jednotlivec, kolektiv, organizace či firma uzavřením smluvního vztahu (rezervací na internetu a úhradou rezervačního poplatku či rovnou zálohy za plavbu) s provozovatelem lodi, nebo zprostředkovaně s partnerem, který je provozovatelem pověřený k prodeji (dále jen prodejce). Smluvní vztah se stává pro obě strany závazným, až po zaplacení rezervačního poplatku či zálohy za plavbu, čímž jednotlivec, kolektiv, či organizace potvrzuje souhlas se všeobecnými podmínkami firmy La Grace s.r.o. a souhlas se zpracováním osobních dat.

b) Horní věk účastníka není určen.

c) Účastník ve věku od 15 do 18 let se může sám akce zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo svého zákonného zástupce.

d) Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit plavby jen v doprovodu alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Rodiče nesou za své děti plnou odpovědnost.

e) Předpokládá se, že účastník je fyzicky i duševně zdráv. V opačném případě doporučujeme předem účastníkům konzultaci se svým lékařem. V tomto smyslu je každý zodpovědný za svůj zdravotní stav sám. Každý účastník má povinnost sdělit údaje o svém zdravotním stavu (údaje ovlivňující průběh plavby) kapitánovi, a to na místě před započetím plavby.

3. Vznik smluvního vztahu:

a) Prostřednictvím rezervačního systému na internetu, nebo u prodejců si budoucí účastník zamluví termín ubytování. Rezervace je možná zpravidla po dobu 5 pracovních dní. V průběhu této doby musí účastník zaplatit zálohu či rezervační poplatek. Za skupinu osob vystupuje smluvní účastník (tzv. vedoucí skupiny). To je osoba, se kterou budeme jednat ohledně veškerých náležitostí kolem plavby. Tato osoba je povinná vyplnit veškeré možné kontaktní údaje a nese plnou odpovědnost za jejich správnost. Dále je odpovědná za předání veškerých informací ostatním účastníkům uvedeným na přihlášce, není-li na přihlášce výslovně uvedeno jinak.

b) Rezervace se stává platnou a závaznou pro obě strany teprve v okamžiku uhrazení rezervačního poplatku, či zálohy (popř. plné ceny ubytování). Za smluvní povinnosti vyplývající z rezervace a všeobecných podmínek účasti na plavbě svým souhlasem přebírá odpovědnost smluvní účastník (vedoucí skupiny).

c) Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami vyjadřujete zároveň souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a lodním řádem. Obojí je nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro účast na plavbách.

4. Cena pronájmu lodi:

a) Cena ubytování je vždy smluvní cenou mezi účastníkem a provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo zdražit cenu pronájmu lodi oproti předchozí sezóně do 5% z původní částky. V případě, že k navýšení ceny dojde o více než 5%, má účastník právo odstoupit od smlouvy bez platnosti storno podmínek daných touto smlouvou.

b) Cena zahrnuje ubytování v kajutách nebo kójích na lodi La Grace a případné využití vybavení lodi, které je výslovně uvedeno na přihlášce. V ceně ubytování NENÍ zahrnuta doprava na místo nalodění a zpět, jídlo v průběhu ubytování, ani podíl na spotřebované naftě, vodě a plynu a poplatcích za kotvení a mariny (tzv. výdaje během cesty). Účastníci se na místě skládají rovným dílem do tzv. lodní kasy, jejíž výše je předem stanovena na základě odhadu kapitána vyplývajícího z oblasti, plánu a délce trvání plavby. Pokladník ve spolupráci s kapitánem odpovídá za výdaje z lodní kasy během plavby do výše vybrané částky. V případě, že domluvená částka bude překročena ze strany kapitána, zbylé výdaje budou uhrazeny firmou La Grace s.r.o. V případě vyšších nároků ze strany účastníků plavby bude lodní pokladna o tyto výdaje navýšena.

c) Za využití vybavení lodi, které je součástí přihlášky a které účastník vlastní vinou nevyužije, se žádná náhrada ani sleva neposkytuje.

d) Pokud se účastník přihlásí u některého z prodejců, je prodejce povinen mu předložit tyto všeobecné podmínky, vyplněný originál papírové přihlášky a potvrzení o zaplacení zálohy 50% z ceny ubytování (později doplatku).

e) Pokud účastník objedná plavbu přímo u provozovatele formou elektronické rezervace, obdrží na jím uvedený e-mail přihlášku. Zálohu 50% z ceny plavby je nutné zaplatit nejpozději do následujících 5 pracovních dnů od obdržení přihlášky na účet 235939880/0300. V případě objednání plavby u skupin je možné (po dohodě s provozovatelem) zaplatit pouze rezervační poplatek, který činí 1.000Kč na osobu (respektive 30.000kč/loď). Doplatek do 50% ceny je poté nutno uhradit do 1 měsíce po složení rezervačního poplatku. Pokud nebude záloha (či alespoň rezervační poplatek zaplacen včas, může pořadatel prodat ubytování jinému zájemci.

f) Doplatek z ceny ubytování (zbývajících 50%) musí být zaplacen – POZOR, již bez další výzvy k zaplacení ! – nejpozději 30 kalendářních dní před počátkem plavby v případě rezervace jednotlivce, v případě skupiny pak nejpozději 60 kalendářních dní před počátkem plavby. Pokud tato druhá část ceny nebude zaplacena v uvedeném termínu, může provozovatel od sjednaného ubytování odstoupit a vyžadovat od účastníka úhradu nákladů ve výši zaplacené zálohy.

g) Při úhradě ubytování méně než 45 dní před jeho zahájením je splatná okamžitě celá částka, tedy záloha 50% společně s doplatkem 50% dohromady. Při bankovních převodech je často třeba počítat s možnou dlouhou dobou, než se částka objeví na kontě příjemce. Proto, zvláště u blížících se termínů vyplutí, doporučujeme provést platbu s předstihem nebo po dohodě hotově.

h) Bez plné a včasné úhrady ubytování nebudou poskytnuty účastníkům žádné služby.

i) Dopravu a příslušná víza si je povinen obstarat každý účastník sám. Za tuto skutečnost neodpovídá ani provozovatel, ani kapitán lodi.

j) Při rezervaci a platbě celé lodi je nutné zajistit chod lodi dostatečným počtem kadetů (min. 8 lidí). V případě, že celá Vaše skupina se chce plavit jako hosté, jsme pro Vás schopni zajistit posádku kadetů. Je pro ně však nutné nechat volnou příďovou kajutu, která má kapacitu 8 lidí. Při platbě za celou loď tak máte k dispozici maximálně 21 míst.

5. Průběh plavby:

a) Všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu ubytování uzavřenou platnou pojistku na úhradu léčebných výloh v zahraničí.

b) Hodlají-li se účastníci potápět, musí být držiteli příslušného potápěčského oprávnění a mít uzavřenou platnou pojistku na úraz vzniklý při tomto sportu. V tomto ohledu se každý účastník potápí na vlastní nebezpečí a nese plnou odpovědnost za své jednání!

c) Při nástupu na loď se účastníci prokáží kapitánovi pasem či občanským průkazem (podle platných předpisů dané země), případně dalšími průkazy a pojistkami. Cestovní pas či občanský průkaz poté zůstává během plavby u kapitána, pro případ kontroly místními orgány nebo ztrátě lodi.

d) Veškerá odpovědnost provozovatele lodi a kapitána lodi za účastníky vyplývá pouze z obecně platných pravidel námořní plavby. Případné škody budou uhrazeny jen do výše uzavřených pojistek smluvních stran.

Každý účastník bere na vědomí, že cestuje na vlastní riziko!

e) Jakékoliv závažnější námitky či stížnosti na průběh nebo podmínky plavby je nutno sdělit písemnou formou (zápisem do lodního deníku) na místě – kapitánovi lodě. Pozdější stížnosti není možné uznat. Veškeré požadavky na eventuální náhradu jsou omezeny cenou ubytování.

f) Účastník je osobně zodpovědný za dodržování všech zákonů a pravidel země, do které cestuje. Jedná se hlavně o splnění povinností celních, devizových, pasových, vízových, zdravotních apod.

g) Cestování se psi nebo jinými domácími mazlíčky není (až na drobné, předem dohodnuté výjimky) povoleno!

6. Změna smlouvy ze strany provozovatele:

a) Provozovatel má právo provést v nutných případech změnu ve sjednaných podmínkách dané plavby. O této změně musí účastníky neprodleně informovat. Nesouhlasí-li účastník se změnou, má právo v termínu do 5 dnů se vyjádřit a má právo zájezd stornovat (viz. Storno podmínky)

b) Za změnu smlouvy ze strany provozovatele není považována změna místa střídání posádky. Důvodem změny místa střídání posádky je především působení vyšší moci, (což je situace, kterou provozovatel nemůže ovlivnit) tj. nebezpečná politická situace, či pandemie v dané zemi, ale i nepřízeň počasí, nemožnost bezpečného kotvení, či nemožnost rezervace vhodného a bezpečného přístavu. Každý z účastníků plavby je povinen si ověřit místo střídání posádky nejpozději v den střídání u kapitána lodi, který jim sdělí potřebné informace a dále se účastníci na své náklady dopraví do nového místa střídání nebo z něj.

7. Zrušení plavby ze strany provozovatele:

a) Provozovatel má právo zrušit plavbu kdykoliv před zahájením zejména z těchto důvodů:

- vyšší moci, tj. např. za velmi špatných meteorologických podmínek, změny politické situace v cílové zemi, vyhlášení válečného či výjimečného stavu, nebo pandemie v dané zemi, či jakýchkoliv podmínek, při nichž by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků či lodě. V takovém případě nabídne provozovatel účastníkům náhradní řešení. Například změnu destinace. V případě nedohody (neuskutečnitelnosti plavby) má provozovatel právo si ponechat 50% z celkové ceny plavby na pokrytí ztráty svých výdajů. Zbytek vybrané částky vrátí provozovatel účastníkovi.

- velkého poškození či zničení objednané lodi v některém z předešlých termínů,

- nemožnosti obsadit loď nad hranici rentabilnosti. V takovém případě nabídne provozovatel účastníkům náhradní řešení. Např.: jiný termín, jinou loď (je-li to možné), slevu apod. V případě nedohody při zrušení objednané plavby vrátí provozovatel celou doposud zaplacenou částku účastníkovi.

Ve všech výše uvedených případech má účastník právo na vrácení částky do maximální výše peněz, které uhradil provozovateli. Ani v jednom z výše uvedených případů se do vrácené částky nezapočítávají vedlejší náklady uhrazené třetí straně. Např.: za dopravu, ubytování mimo loď La Grace, veškerá pojištění, jídlo apod. ani jiná např. psychická újma.

8. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (storno podmínky)

a) Účastník má kdykoli před započetím plavby právo odstoupit z účasti písemným oznámením prodejci, u kterého ubytování objednal, nebo provozovateli. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto oznámení provozovateli.

b) Při odstoupení je účastník povinen zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši:

 1.000kč/osobu či 30.000Kč/za skupinu (rezervační poplatek) od okamžiku rezervace,

 + 50% z celkové ceny v době delší než 60 dnů před začátkem plavby (skupiny), 30 dní před začátkem plavby jednotlivci.

 100% celkové ceny v době kratší než 60 dní před začátkem plavby (skupiny), 30 dní před začátkem plavby jednotlivci.

Při nenastoupení na plavbu bez udání důvodu provozovateli nebo kapitánovi lodi se má za to, že účastník svou účast ruší.

c) Storno poplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka.

Stornopoplatky účastník neplatí, pokud využije náhradní termín navržený provozovatelem v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu změny ceny (toto je blíže specifikováno v odst. 4. písm a) těchto podmínek) nebo že dojde k odstoupení z důvodu změny smlouvy (viz. odst. 6), či pokud dojde ke zrušení akce (viz. odst. 7 těchto podmínek).

d) Pro případ odstoupení z jiných vážných důvodů se účastníci mohou pojistit. V případě odstoupení od účasti za těchto podmínek uhradí storno účastníkovi pojišťovna.

e) Pokud kterýkoli z účastníků po začátku plavby z jakéhokoli důvodu plavbu přeruší, nárok na vrácení již zaplacené částky mu nevzniká.

f) V případě, že v průběhu plavby kterýkoli z účastníků hrubě nebo opakovaně poruší "Lodní řád", může být v nejbližším přístavu kapitánem z plavby vyloučen. V takovémto případě nemá tento účastník nárok na žádnou náhradu ceny plavby či dalších nákladů, vzniklých jejím předčasným ukončením.

9. Práva a povinnosti účastníka:

Všichni účastníci mají právo:

- být neprodleně seznámeni se všemi případnými změnami v programu, podmínkami a cenou ubytování,

- reklamovat případné vážné vady poskytovaných služeb

(reklamace se provádí písemnou formou u kapitána – ihned na místě zápisem do lodního deníku),

- požadovat odstranění závad,

- kdykoli zrušit svou účast na plavbě,

- zúčastnit se výcviku.

Účastník v kategorii Cestující má právo:

- na ubytování v 2 lůžkových kajutách s příslušenstvím pro Cestující,

- nepodílet se na zabezpečení chodu a provozu lodi (výjimku tvoří přímý rozkaz kapitána vyplývající z nouzové situace).

Účastník v kategorii Kadet má právo, ale zároveň i povinnost:

- na ubytování v prostorách pro kadety,

- podle svých fyzických předpokladů se podílet na kompletním zabezpečení chodu a provozu lodi; při běžné plavbě cca 8 hodin denně.

Smluvní účastník je povinen:

- pravdivě informovat všechny účastníky, které zastupuje, o lodi, plavbě, všeobecných podmínkách apod.

- neprodleně informovat všechny účastníky, které zastupuje, o případných změnách plavby.

- spolupracovat s Provozovatelem.

Všichni účastníci jsou povinni:

- zaplatit provozovateli sjednanou cenu,

- prokázat se kapitánovi identifikačním dokladem a pojistkou (potápěči navíc příslušnými průkazy kvalifikace),

- zajistit si platné cestovní doklady, dopravu a víza,

- pojistit se na úhradu léčebných výloh v zahraničí (doporučené je i pojištění pro případ storna),

- postupovat podle pokynů pro účastníky,

- počínat si tak, aby svým jednáním maximálně přispěl ke zdárnému průběhu plavby,

- chovat se tak, aby nebyl v rozporu se zákonem navštívené země a České republiky a vlajkou lodi, pod kterou loď pluje.

- dodržovat Lodní řád, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek pro účast na plavbách.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení:

Podmínky vstupují v platnost dne 20.5.2020 a platí do odvolání. Platnost těchto podmínek může být po dohodě mezi účastníkem a provozovatelem písemnou formou upravena.