Lodní řád

Každý člověk na palubě lodi La Grace musí za všech okolností dodržovat lodní řád!

Práva a povinnosti osob na palubě:

Každý na palubě má právo:
- podílet se na plánování programu a trasy plavby v rámci předem dohodnutých pravidel. Se změnou programu musí souhlasit většina účastníků a schválit ji kapitán.
- Podílet se na řízení a provozu lodi.
- Účastnit se veškerého výcviku a školení během plavby.

Každý na palubě je povinen:
- Řídit se za všech okolností pokyny kapitána a stálé, profesionální posádky.
- Zúčastnit se základního výcviku o bezpečnosti a pravidlech plavby na lodi La Grace.
- Neohrožovat bezpečnost ostatních osob.
- Neohrožovat bezpečnost lodi a ostatních plavidel.

- Nepřinášet na palubu zbraně, drogy (včetně marihuany, hašiše...atd.), hořlavé a výbušné látky ani jiné nebezpečné či nezákonné předměty. Výjimku z tohoto nařízení tvoří předem dohodnuté repliky zbraní sloužící k zajištění konkrétní akce. Za certifikaci (legislativu v dané zemi), způsob uskladnění a použití těchto zbraní odpovídá bezvýhradně jejich majitel.
- Nepoškozovat loď, její vybavení ani přístavní zařízení.
- Uhradit škody, které způsobil na lodi a jejím vybavení apod.
- Udržovat na lodi a v jejím okolí pořádek a čistotu.
- Chovat se tak, aby bylo zaručeno dobré jméno lodi La Grace a její posádky.
- Pojistit se před cestou na úhradu léčebných výloh v zahraničí.
- Potápět se jen na vlastní nebezpečí. Každý, kdo se potápí musí být držitelem platné licence a potápěčského pojištění!


Práva a povinnosti kapitána lodi:
Kapitán lodi má právo:
- Jednat bez porady s ostatními:
- pokud je ohrožena bezpečnost lidí na palubě, bezpečnost lodi či ostatních osob nebo plavidel,
- na přímé nařízení majitele či provozovatele lodi.

-Vysadit v nejbližším přístavu kohokoli, kdo hrubě nebo opakovaně porušil "Lodní řád"


Kapitán lodi je povinen:

- Zajistit bezpečnost členů posádky a ostatních osob.
- Zajistit bezpečnost lodi.
- Provést veškerá opatření nutná k odvrácení škody hrozící osobám, lodi a nákladu.
- Zajistit, aby osoby na palubě byli seznámeny s umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů a záchranných prostředků.
- Seznámit všechny osoby na palubě se všemi potřebnými bezpečnostními předpisy - manévry "muž přes palubu", "lodní a vodní poplach".
- Seznámit všechny osoby na palubě s provozem lodi.
- Je-li to možné, radit se s ostatními o trase a způsobu plavby.
- Je-li to možné vycházet vstříc přáním většiny osob na palubě.
- Včas písemnou formou upozornit provozovatele lodi na veškeré nedostatky, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti osob na palubě, či poškození lodi.

Případné spory:

- V případě sporu mezi kapitánem nebo profesionální posádkou a účastníky jsou obě strany povinny sepsat o události zápis do lodního deníku pro případ dalšího prošetřování provozovatelem. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel